ข้านี่แหละ... ทายาทจอมโจรแห่งตำนาน ภาค ฝาแฝดจอมโจร

ราคาปกติ: 189 ฿
ราคาลด: 171 ฿
รายละเอียด :

หลังจาก “โรส” ออกไปตามล่าหาความฝันในการเป็นจอมโจรอันดับหนึ่งของแผ่นดิน จึงฝากฝัง แกมบงัคบัใหน้อ้งชายฝาแฝด “ครสิต”์ ชว่ยปลอมตวัเปน็นางไปเขา้เรยีนตามปกตเิพอื่ใหไ้มม่ใีครสงสยั แตพ่อ่ ลูกแกะน้อยยังต้องเจอทั้งคู่ปรับคุณหนูสุดเอาแต่ใจ คู่หมั้นหมาป่าสุดเจ้าชู้ และใครก็ไม่รู้ที่โผล่มาสู่ขอไปเป็น เจ้าสาว !

 

บทวิจารณ์

There are yet no reviews for this product.